🚚 Zásilkovna s platbou předem pouze 39 Kč

Všeobecné obchodní podmínky

obchodní společnosti
Venylab s.r.o.
se sídlem Otakara Ševčíka 994/30, Židenice, 636 00 Brno
identifikační číslo: 06830153
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 104463
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese: www.uvlasku.cz

Kontaktní údaje:

adresa sídla: Otakara Ševčíka 994/30, 636 00 Brno,
adresa skladu: Authentica Fulfillment VenyLab s.r.o. Hala Prologis DC1, vchod F, Syrovice 688, 664 67
e-mail: info@uvlasku.cz
mobil: +420 605 336 269

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Venylab s.r.o., se sídlem Otakara Ševčíka 994/30, Židenice, 636 00 Brno, identifikační číslo: 06830153, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně o pod sp. zn. C 104463 (dále jen „prodávající“), upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.uvlasku.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“), na které najdete nabídku vlasové, pleťové i tělové kosmetiky a líčidel.
  2. Obchodní podmínky se vztahují pouze na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je fyzickou osobou, která kupuje zboží mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo  samostatného výkonu svého povolání.
  3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
  4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Pokud vztah založený kupní smlouvou (včetně obchodních podmínek) obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak je sjednáno, že takový vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
  5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 2. UŽIVATELSKÝ ÚČET
  1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
  2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny své údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné a aktuální.
  3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Prodávající nenese odpovědnost za jakékoliv zneužití uživatelského účtu třetími osobami.
  4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. Kupující bezodkladně informuje prodávajícího v případech, kdy zjistí, že by mohlo dojít k odcizení informací potřebných pro přístup do uživatelského účtu.
  5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
  6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
  1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
  2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží, a o způsobu a času dodání zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. V případě, kdy prodávající nabízí dopravu zboží zdarma, je předpokladem vzniku práva na bezplatnou dopravu zboží na straně kupujícího zaplacení minimální celkové kupní ceny dopravovaného zboží ve výši stanovené ve webovém rozhraní obchodu. V případě, kdy dojde k částečnému odstoupení od kupní smlouvy kupujícím a celková kupní cena zboží, u kterého nedošlo k odstoupení od smlouvy kupujícím, nedosahuje minimální výše, jež je potřebná pro vznik práva na dopravu zboží zdarma podle předchozí věty, právo kupujícího na dopravu zboží zdarma zaniká a kupující je povinen náklady na dopravu zboží prodávajícímu uhradit.
  3. Kupující provede objednávku:
   1.  prostřednictvím svého uživatelského účtu po předchozí registraci;
   2. vyplněním objednávkového formuláře ve webovém rozhraní obchodu.
  4. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
   1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
   2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
   3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
  5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu po odsouhlasení těchto obchodních podmínek kliknutím na tlačítko „KOUPIT“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření kupní smlouvy. Společně s potvrzením zašle prodávající kupujícímu i tyto obchodní podmínky a formulář pro odstoupení od smlouvy.
  6. Kupní smlouva je mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Uzavřením smlouvy je kupující zavázán za zboží zaplatit.
  7. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). V tomto případě je kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena až dodatečným potvrzením objednávky ze strany kupujícího.
  8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
  9. V případě, že by došlo k zjevné technické chybě při uvedení ceny zboží na webové stránce, není prodávající povinen kupujícímu zboží za zjevně chybnou cenu prodat. Prodávající se zavazuje o takové chybě kupujícího bez zbytečného odkladu informovat a zaslat kupujícímu změněnou nabídku na elektronickou adresu kupujícího. Taková nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy, která je uzavřená až potvrzením kupujícího, že s cenou souhlasí a nabídku přijímá.
  10. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není zboží kupujícímu odesláno. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo email prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách.
 4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
  1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

   ☐ v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

   ☐ bezhotovostně převodem na bankovní účet CZK prodávajícího č.ú. 2601384539/2010, vedený u Fio Banky v rámci České republiky. Na bankovní účet EUR prodávajícího č.ú. CZ5920100000002001983482 vedený u Fio Banky v rámci Slovenska (dále jen „účet prodávajícího“);

   ☐ bezhotovostně platební kartou prostřednictvím platebního systému Comgate;

   ☐ v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru ve výdejně zásilek.

  2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Ceny zboží nejsou přizpůsobovány osobě kupujícího na základě automatizovaného rozhodování. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
  3. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
  4. V případě platby v hotovosti, na dobírku či ve výdejně zásilek je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 4 dnů od uzavření kupní smlouvy.
  5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
  6. Prodávající je oprávněn v odůvodněných případech, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6) nebo u objednávek s celkovou kupní cenou nad 5.000 Kč, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním nebo předáním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
  7. Případné slevy z ceny zboží platí do vyprodání zásob nebo do doby určené prodávajícím. Slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
  8. Platba zboží je možná v českých korunách (Kč) nebo v eurech (EUR), ceny jsou přepočítány kurzem uvedeným ve webovém rozhraní na stránce zde.
  9. Prodávající vystaví kupujícímu ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po doručení zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.
 5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY (Online formulář pro odstoupení od kupní smlouvy)
  1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce:
   1. zboží vyrobeného podle požadavků kupujícího nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám,
   2. zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím,
   3. zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej kupující porušil (např. kosmetika s ochranným celofánovým obalem).
  2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 a odst. 2 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce převezme zboží, nebo:
  3. poslední kus zboží, objedná-li kupující v rámci jedné objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně,
  4. první dodávku zboží, je-li ve smlouvě ujednána pravidelná dodávka zboží po ujednanou dobu.
  5. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v čl. 5.2 obchodních podmínek Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na e-mail prodávajícího info@uvlasku.cz. Pro odstoupení od smlouvy lze využít také služby Retino dostupné zde.
  6. V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží kupující zašle prodávajícímu zpět na adresu Authentica Fulfillment VenyLab s.r.o. Hala Prologis DC1, vchod F Syrovice 688 664 67 Syrovice nebo osobně předá v Salonu U UVlásku, Otakara Ševčíka 994/30, Brno nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy, pokud se nedohodnou jinak. Lhůta podle předchozí věty je zachována, pokud kupující odešle zboží před jejím uplynutím. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
  7. V případě odstoupení od kupní vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu zboží včetně nejnižšího poštovného, které prodávající nabízí, a to do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než prodávající obdrží zboží, nebo než mu kupující prokáže, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.
  8. Zboží (mimo výše uvedené výjimky) si kupující může vyzkoušet, ale pouze tak, aby se seznámil s jeho povahou, vlastnostmi a funkčností. Lze ho tedy zkoušet jen tak, jako v kamenném obchodě. Kupující například nesmí před odstoupením od smlouvy používat kosmetické výrobky ani líčidla. Prodávající je oprávněn posoudit, zda kupující nezpůsobil jiným nakládáním, než jaké je nutné pro seznámení se s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží, snížení hodnoty tohoto zboží. V případě snížení hodnoty zboží je prodávající oprávněn částku, kterou vrátí kupujícímu, ponížit o částku, kterou musí vynaložit na uvedení zboží do původního stavu.
  9. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
  10. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
  11. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
 6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
  1. Informace o nabízených způsobech dodání zboží prodávajícím jsou k dispozici zde.
  2. Pokud není mezi prodávajícím a kupujícím dohodnuto jinak, zboží prodávající doručí maximálně do 30 dnů od uzavření kupní smlouvy, v opačném případě má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy a prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu včetně zaplacených nákladů na dopravu, pokud byly kupujícím uhrazeny. Prodávající je povinen kupujícího bez zbytečného odkladu informovat o tom, že svůj závazek doručit zboží do 30 dnů od uzavření kupní smlouvy nebude moci splnit.
  3. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. V takovém případě se kupní smlouva od počátku ruší a prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky.
  4. Zboží, které je skladem, odešle prodávající kupujícímu v případě osobního odběru zboží nebo platby na dobírku zpravidla do dvou dnů od přijetí objednávky. V případě bezhotovostní platby odešle prodávající zboží do dvou dnů od připsání příslušné částky na svůj účet. Kupující bere na vědomí, že lhůta dodání se může měnit, o čemž bude kupující včas informován.
  5. Pokud zboží není skladem, prodávající bude kupujícího informovat o přibližné lhůtě dodání na elektronickou adresu kupujícího.
  6. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
  7. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. 
  8. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
  9. Při převzetí zboží od přepravce je kupujícímu doporučeno zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nebo o poškození zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží a další práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
  10. V případě, že kupující zboží nepřevezme v souladu s těmito obchodními podmínkami, bude to prodávající považovat za odstoupení od kupní smlouvy. Prodávající má v takovém případě nárok na náhradu nákladů spojených s dodáním zboží a jeho uskladněním (za uskladnění u prodávajícího za každý den prodlení ve výši max. 10,- Kč, maximálně však celkem 500,- Kč nebo do výše kupní ceny, pokud je nižší než 500 Kč), jakož i dalších nákladů, které prodávajícímu z důvodu nepřevzetí zboží kupujícím vzniknou. V případě nepřevzetí zásilky jsou účtovány náklady spojené s jejím odesláním ve výši 200 Kč.
  11. Pokud kupující nepřevezme zboží a neuhradí náklady spojené s jeho odesláním, je prodávající oprávněn v případě budoucí objednávky požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před expedicí zboží. Platba na dobírku je v tomto případě možná jenom po uhrazení nákladů spojených s odesláním předchozí nepřevzaté objednávky.
  12. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za náhodnou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.
  13. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.
 7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ (Online formulář pro podání reklamace)
  1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že věc:
   1. odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,
   2. je vhodná k účelu, pro který ji kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil, a
   3. je dodána s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.
  2. Prodávající dále odpovídá kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností:
   1. je věc vhodná k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem;
   2. věc množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením, ledaže prodávající prokáže, že si ho nebyl vědom nebo že bylo v době uzavření kupní smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv,
   3. je věc dodána s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat, a
   4. věc odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením kupní smlouvy.
  3. Ustanovení čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužije v případě, že prodávající kupujícího před uzavřením kupní smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost věci liší a kupující s tím při uzavírání kupní smlouvy výslovně souhlasil.
  4. Prodávající odpovídá kupujícímu také za vadu způsobenou nesprávnou montáží nebo instalací, která byla podle kupní smlouvy provedena prodávajícím nebo na jeho odpovědnost. To platí i v případě, že byla montáž nebo instalace provedena kupujícím a vada nastala v důsledku nedostatku v návodu, který k ní poskytl
  5. Zákonná odpovědnost za vady a záruka za jakost se nevztahují na:
   1. opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,
   2. u použitého zboží opotřebení, které odpovídá míře jeho předchozího užívání;
   3. vady, o kterých kupující věděl při nákupu, nebo které sám způsobil;
   4. případ zboží prodávaného za nižší cenu kvůli vadě, pro kterou byla nižší cena ujednána
   5. vady způsobené vyšší mocí.
  6. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje.
  7. Svá práva z vadného plnění může kupující uplatnit do dvou let od převzetí zboží. To neplatí u zboží, na kterém je vyznačena minimální doba trvanlivosti, po kterou si zboží zachová své vlastnosti a funkce, a u kterého lze vytknout vadu maximálně do takto vyznačené doby. U kosmetických produktů je datum minimální trvanlivosti uvedeno slovy „Spotřebujte nejlépe do…“. Datum minimální trvanlivosti nemusí být uvedeno na obalu výrobku, jehož minimální trvanlivost přesahuje 30 měsíců. U těchto výrobků je použit symbol otevřené nádobky na krém, uvnitř kterého je údaj o době, po kterou lze přípravek po otevření používat např., je-li v symbolu otevřené nádobky uvedeno 12M, znamená to, že krém je nutné spotřebovat do dvanácti měsíců od otevření. Má-li být plněno po dobu delší dvou let, má kupující právo z vady, která se vyskytne nebo projeví v této době.
  8. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu oprávněně, doba pro vytčení vady věci neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat.
  9. Má-li věc vadu, může kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.
  10. Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha věci a účel, pro který kupující věc koupil. K odstranění vady převezme prodávající věc na vlastní náklady. Vyžaduje-li to demontáž věci, jejíž montáž byla provedena v souladu s povahou a účelem věci předtím, než se vada projevila, prodávající provede demontáž vadné věci a montáž opravené nebo nové věci anebo uhradí náklady s tím spojené.
  11. Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od kupní smlouvy, pokud:
   1. prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s čl. 7.12 obchodních podmínek;
   2. se vada projeví opakovaně;
   3. je vada podstatným porušením kupní smlouvy;
   4. je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.
  12. Je-li vada věci nevýznamná, kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy; má se za to, že vada věci není nevýznamná. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy podle odstavce 7.11, prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží věc nebo co mu kupující prokáže, že věc odeslal.
  13. Vadu lze vytknout prodávajícímu, u kterého věc byla koupena. Je-li však k opravě určena jiná osoba, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, kupující vytkne vadu tomu, kdo je určen k provedení opravy.
  14. S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba, je prodávající povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb, případně i ve svém sídle. Prodávající je povinen kupujícímu vydat při uplatnění reklamace písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy kupující reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje a kontaktní údaje kupujícího pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.
  15. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a kupující o tom musí být informován nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Po marném uplynutí této lhůty může kupující od kupní smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.
  16. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.
  17. Práva z odpovědnosti za vady zboží může kupující konkrétně uplatnit zejména osobně na adrese Otakara Ševčíka 994/30, 63600 Brno, telefonicky na čísle 605372441 či elektronickou poštou na adrese info@uvlasku.cz. Pro reklamaci lze využít také služby Retino dostupné zde.
  18. Kdo má právo z vadného plnění, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však kupující právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.
  19. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.
  20. Před prvním použitím některého zboží je kupující povinen prostudovat poskytnutý návod či informace týkající se použití a skladování, pokud ho prodávající kupujícímu zašle elektronicky nebo spolu se zbožím, a následně se informacemi z něj řídit. V opačném případě se kupující vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním zboží poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti za vadu.
  21. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vadu krytou zárukou musí kupující vytknout nejpozději ve lhůtě určené délkou záruční doby. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou kupující nemůže vadné zboží užívat.
 8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
  1. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písm. n) občanského zákoníku.
  2. Případné stížnosti je možné zasílat na elektronickou adresu prodávajícího. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
  3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
  4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 9. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ
  1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
  2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 44, 110 00 Praha 1, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu, který je dostupný zde.
 11. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES
  1. Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu či na telefonní číslo kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu, který je dostupný zde.
  2. Své zákonné povinnosti související s případným ukládáním cookies na zařízení kupujícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu, který je dostupný zde.
 12. DORUČOVÁNÍ
  1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.
 13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
  2. Všechna práva kupujícího k webové stránce a webovému rozhraní obchodu, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozložení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, patří nám. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat e-shop nebo jeho části bez našeho souhlasu.
  3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není veřejně přístupná.
  4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
  5. Kontaktní údaje prodávajícího jsou:

adresa sídla: Otakara Ševčíka 994/30, 636 00 Brno,
adresa skladu: Authentica Fulfillment VenyLab s.r.o. Hala Prologis DC1, vchod F, Syrovice 688, 664 67
e-mail: info@uvlasku.cz
telefon 605 336 269.
Prodávající neposkytuje jiný prostředek on-line komunikace.

V Brně dne 6. 1. 2023

Znění obchodních podmínek platné od 3. 6. 2021 do 5. 1. 2023 je dostupné zde.