🚚 Zásilkovna s platbou předem pouze 39 Kč

Reklamační řád

Online formulář pro zadání reklamace

Pro co nejrychlejší vyřešení reklamace vyplňte online reklamační formulář a vyčkejte na instrukce. Odpovíme nejpozději do 24 hodin. Pro další dotazy volejte 605 336 269

Reklamační formulář ke stažení

Reklamační řád prodávajícího („reklamační řád”)

Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky za jakost spotřebitelem, v souladu s ustanoveními občanského zákoníku a zákona č. 634/1995 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Některá další práva a povinnosti týkající se jakosti při převzetí zboží, záruky, práv kupujícího z odpovědnosti prodávajícího za vady a další ustanovení týkající se reklamace jsou uvedeny v obchodních podmínkách.

Termíny uvedené v tomto reklamačním řádu mají stejný význam, jaký je uveden v obchodních podmínkách.

 1. U veškerého zboží prodávaného prodávajícím kupujícímu, který je spotřebitelem, odpovídá prodávající kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady.
 2. Svá práva z vadného plnění může kupující uplatnit do dvou let od převzetí zboží. To neplatí u zboží, na kterém je vyznačena minimální doba trvanlivosti, po kterou si zboží zachová své vlastnosti a funkce, a u kterého lze vytknout vadu maximálně do takto vyznačené doby. U kosmetických produktů je datum minimální trvanlivosti uvedeno slovy „Spotřebujte nejlépe do…“. Datum minimální trvanlivosti nemusí být uvedeno na obalu výrobku, jehož minimální trvanlivost přesahuje 30 měsíců. U těchto výrobků je použit symbol otevřené nádobky na krém, uvnitř kterého je údaj o době, po kterou lze přípravek po otevření používat např., je-li v symbolu otevřené nádobky uvedeno 12M, znamená to, že krém je nutné spotřebovat do dvanácti měsíců od otevření.
 3. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.
 4. Má-li věc vadu, může kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady. Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od kupní smlouvy, pokud:
  1. prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím kupujícímu nezpůsobil značné obtíže;
  2. se vada projeví opakovaně;
  3. je vada podstatným porušením kupní smlouvy;
  4. je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.
 5. Je-li vada věci nevýznamná, kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy; má se za to, že vada věci není nevýznamná. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy podle odstavce 4, prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží věc nebo co mu kupující prokáže, že věc odeslal.
 6. Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího (nebo osoby určené k opravě). Doručené reklamace jsou vyřizovány nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou jinak. Po marném uplynutí této lhůty může kupující od kupní smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.
 7. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na zboží, u kterého byla reklamace uplatněna po uplynutí stanovené doby záruky za jakost nebo zákonné odpovědnosti za vady, dále na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, na vady způsobené nesprávným užíváním, nedodržením návodu, nevhodnou údržbou nebo nesprávným skladováním, na vady způsobené vyšší mocí a vady, o kterých kupující věděl při nákupu nebo které sám způsobil. U použitého zboží není vadou opotřebení, které odpovídá míře jeho přechozího užívání. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána.
 8. Reklamaci lze uplatnit následujícím způsobem:
  1. informování prodávajícího telefonicky, e-mailem či písemně; a doručení reklamovaného zboží (jinak než na dobírku, kterou prodávající nepřebírá) na kontaktní adresu prodávajícího (nebo osoby určené k opravě), do v kterékoli provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb, případně i do sídla prodávajícího. Při zasílání je kupující povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Zboží je kupující povinen doručit s veškerým příslušenstvím, aby mohla být reklamace řádně posouzena. Ke zboží je nutno přiložit doklad o zakoupení zboží či fakturu, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží, spolu s popisem vady a návrhem na způsob řešení reklamace.
 9. Prodávající neodpovídá za újmu na zdraví osob, případně újmu na majetku a zboží, které budou zapříčiněné neodborným zacházením, či zneužitím zboží, popřípadě nedbalostí.